15 49.0138 8.38624 both 1 both 0 http://bydonnashana.com 300